r., imieniny:
Aktualna strona > Efekty projektu   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

 Efekty projektu

  • zdecydowana poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców budynku zlokalizowanych przy ulicy Jatkowej 12.

  • przyrost liczby nowych mieszkań w ramach budowy budynków mieszkalno – usługowych przy ulicy Jatkowej 10 i Jatkowej 10A.

  • przyrost ilości nowopowstałej powierzchni usługowej dla prowadzenia usług – po wykonaniu Projektu powstanie około  2 tys.m² powierzchni usługowo – biurowej. Obecnie około 285 m² .

  • udostępnienie dodatkowej uporządkowanej przestrzeni publicznej.

  • przyrost liczby nowych miejsc pracy.

  • uporządkowanie istniejących i stworzenie nowych terenów zielonych.

  • poprawa estetyki zagospodarowania terenu - wyburzenia obiektów w złym stanie technicznym, pustostanów, komórek, przybudówek,

  • uwolnienie terenów w centrum miasta pod nowe formy zabudowy, odpowiadające nowym funkcjom i standardom.