r., imieniny:
Aktualna strona > Lokalizacja i opis projektuProgram operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

 

Lokalizacja i opis projektu

Wnioskowana do dofinansowania Inwestycja obejmuje działania związane z:

  • Odtworzeniem zabudowy zdegradowanej – zastąpienie starych budynków, będących w bardzo złym stanie technicznym nowymi wraz z przystosowaniem budynków do pełnienia funkcji gospodarczych (Brzeska 1-Jatkowa 2, Jatkowa 4, Narutowicza 30, Narutowicza 32, Łazienna 3). W ramach działań przewidziano również rozbiórkę budynków gospodarczych (komórki gospodarcze) przy budynkach Jatkowa 10, Jatkowa 10A i Jatkowa 12 oraz rozbiórkę budynku Narutowicza 32A.
Wykonanie tych prac spowoduje utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury.

  • Rehabilitacją tkanki mieszkaniowej – modernizacja części wspólnych wielorodzinnego budynku mieszkalnego. Modernizacja obejmuje: elementy konstrukcji budynków, tj.: dach, elewacje zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, klatki schodowe, korytarze, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej oraz infrastrukturę techniczną budynków mieszkalnych (Jatkowa 12).
 
Ponadto we własnym zakresie Beneficjent wykona budowę dwóch innych budynków mieszkalnych (Jatkowa 10 i Jatkowa 10A)
  • Budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne),
  • Budową i przebudową elementów układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place zabaw),
  • Budową elementów małej architektury oraz terenów zielonych.
  • Budową infrastruktury teleinformatycznej – stacja radiowa do przesyłu bezprzewodowego Internetu, hotspot oraz monitoring.
 
Wymieniony wyżej zakres rzeczowy Projektu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem służącym mieszkańcom terenu rewitalizowanego, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Inwestycja odpowiada potrzebom zgłaszanym przez grupy społeczne wskazane w LPR. Ponadto planowany do realizacji Projekt jest również opcją najtańszą do realizacji spośród innych rozwiązań przyjętych do analizy DGC. Do porównania przyjęto wariant alternatywny polegający na rozszerzeniu zakresu inwestycji o budowę budynku mieszkalno-gospodarczego (Narutowicza 28). W koncepcji Projektu budynek ten był brany pod uwagę. W wyniku analizy stwierdzono, że wariant I (zakres rozszerzony o budynek Narutowicza 28) jest droższym rozwiązaniem niż wariant II (zakres realizowany) w odniesieniu do efektów społeczno - gospodarczych.

Koszt uzyskania jednostki rezultatu w wariancie I wynosi 9 364 zł. natomiast w wariancie II 8 936 zł.

Zakres planowanej do realizacji inwestycji został określony w taki sposób aby budynki realizowały funkcje mieszkaniowe i gospodarcze. Zaplanowano w budynkach Brzeska 2-Jatkowa 1, Jatkowa 4, Narutowicza 30, Narutowicza 32 oraz Łazienna 3 funkcje gospodarcza. Natomiast w budynku Jatkowa 12 funkcje mieszkaniową. Ponadto we własnym zakresie Beneficjent panuje budowę budynków Jatkowa 10 i Jatkowa 10A gdzie znajdą się funkcję mieszkaniowo-gospodarcze (z przewagą funkcji mieszkaniowej).