r., imieniny:
Aktualna strona > Moniuszki cel projektu   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A

Cel projektu

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanego obszaru znajdującego się w ścisłym

centrum miasta Białej Podlaskiej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

 • Poprawa jakości życia mieszkańców budynków objętych rewitalizacją.
 • Uzupełnienie brakującej zabudowy w obszarze rewitalizowanym.
 • Rewitalizacja substancji architektonicznej.
 • Poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego systemu komunikacyjnego obszaru.
 • Poprawa wizualizacji zieleni miejskiej.
 • Zwiększenie atrakcyjności terenów rewitalizowanych.
 • Poprawa dostępności i warunków funkcjonowania potencjalnych podmiotów gospodarczych.
 • Zwiększenie atrakcyjności miasta Białej Podlaskiej dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych.
 • Podwyższenie standardu życia mieszkańców poprzez stworzenie odpowiednich warunków do ruchu kołowego i pieszego w obszarze interwencji.
 • Poprawa walorów estetycznych miasta.
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej Białej Podlaskiej oraz poprawa wizerunku miasta, jako miejsca przyjaznego środowisku.
 • Redukcja przestępczości poprzez budowę oświetlenia ulicznego oraz monitoringu.
 • Wprowadzenie rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.
 • Jakościowa zmiana warunków funkcjonowania firm w obrębie oddziaływania Projektu.
 • Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego Projektem, a tym samym regionu.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.
 • Podniesienie standardu życia mieszkańców regionu.

Wszystkie cele wnioskowanej do dofinansowania Inwestycji zostaną osiągnięte poprzez realizację rzeczowego zakresu inwestycji.