r., imieniny:
Aktualna strona > Moniuszki informacje ogólne   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A

Informacje ogólne

 

I. W dniu 21.03.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się w Lublinie pomiędzy:
Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach:
1. Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
2. Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością którą reprezentuje:
Mieczysław Ruta – Prezes Zarządu.

II. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane w trybie przetarg nieograniczony na „Wykonanie inwestycji Rewitalizacji terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31 A” ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 87069-2013 w dniu 23 maja 2013r, na stronie internetowej http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi oraz na tablicy informacyjnej w holu ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej.
 
Rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne w przetargu nieograniczonym w dniu 11.07.2013r.. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BIALBUD” Sp. J. Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk ul. Kopernika 12, 21-500 Biała Podlaska.

III. W dniu 25 czerwca 2013r zamontowano tablicę informacyjną Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

IV. Podpisanie umowy na ”Wykonanie inwestycji Rewitalizacji terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A” odbyło się w Białej Podlaskiej w dniu 19 lipca 2013r pomiędzy:
Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej którą reprezentuje:
Mieczysław Ruta – Prezes Zarządu
a
Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BIALBUD” Sp. J. Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk ul. Kopernika 12, 21-500 Biała Podlaska którą reprezentują:
Stanisław Lewczuk - Prezes Zarządu
Czesław Niczyporuk – Z-ca Prezesa.

W dniu 24.07.2013r przekazano plac budowy.

 

V. Podpisanie aneksu nr 1.

      W dniu 6 listopada 2013r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A” ustalający wartość całkowitą projektu na 2 734 006,07 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 919 537,77 zł.

Koszt projektu:

  • Całkowita wartość Projektu: 2 734 006,07 zł

  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 737 637,05 zł

  • Kwota dofinansowania: 919 537,77 zł

 

VI. Podpisanie aneksu nr 2.

       W dniu 29 maja 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A” ustalający wartość całkowitą projektu na 2 734 006,07 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 917 639,56 zł.

Koszt projektu:

  • Całkowita wartość Projektu: 2 734 006,07 zł

  • Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 734 278,47 zł

  • Kwota dofinansowania: 917 496,31 zł