r., imieniny:
Aktualna strona > News
19 Październik 2015

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem 2 lokali zlokalizowanych na poddaszu w Budynku przy ul. Brzeskiej 1.

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGL.BOM/WW/p.41/2015                                                        

 

O G Ł O S Z E N I E

 

         Zakład  Gospodarki Lokalowej Sp. z o. o. z siedzibą  w Białej Podlaskiejul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem  działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym  na czas nieoznaczony  dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych na poddaszu  w budynku  BRZESKIEJ 1 o powierzchni:

lokal nr 6 – pow. 72,26m² - wadium  2600zł

lokal nr 7 - pow. 128,75m² - wadium 4600zł

Lokale zlokalizowane są na poddaszu i wyposażone w instalację :

  • wodociagowową,
  • kanalizacyjną
  • cwu z podgrzewacza  elektrycznego
  • co z pieca gazowego
  • sieć komputerowa i telefoniczna

Cena wywoławcza netto 18zł/m² plus obowiązujący podatek VAT; wartość postąpienia 1zł/m²

Termin  przetargu 27.10.2015r.

lokal nr 6  godz. 10:15

lokal nr 7  godz. 10 :30

w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium w Banku Spółdzielczym (co najmniej na dwa dni przed przetargiem  na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040- dowód wpłaty należy okazać na przetargu),

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się  niezwłocznie po przetargu czekiem lub na wskazany rachunek  uczestnika.

Wadium  wygrywającego przetarg zalicza się na kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.