r., imieniny:
Aktualna strona > News
3 Luty 2015

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem - Krótka 3

Zdjęcie Artykułu

Drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu w budynku Krótka 3 w Białej Podlaskiej.

 
 
 
 
 
 
Biała Podlaska  dnia 30.01.2015r.
 
ZGL.BOM/WW/p.8/2014-2015                                      
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  drugi publiczny przetargustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego na poddaszu  w budynku   Krótka 3  , składającego się z dwóch pomieszczeń o łącznej  pow. 30,61m², wyposażonego w instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie, z przeznaczeniem na dowolne cele.
 
Cena wywoławcza netto 8zł/m², wadium  1000 złotych, wartość postąpienia 1 zł/m².
 
Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 
 
Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 
 
Termin przetargu  10.02.2015r. - godz. 10:15  
siedziba ZGL  Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 10  I piętro)
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1) wpłacenie wadium (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 ),
 
2) złożenie aktualnego oświadczenia – załącznik nr 1 – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.
 
Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.
 
Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium
 
W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.