r., imieniny:
Aktualna strona > News
25 Marzec 2015

Pierwszy publiczny przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego przy ul. Brzeskiej 17

Zdjęcie Artykułu

Biała Podlaska dnia 23.03.2015r. ZGL.BOM/WW/p-4/15

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza pierwszy publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu i użytkowego nr 1  w budynku przy ul. Brzeskiej 17 o powierzchni 32,88m² z przeznaczeniem na dowolną działalność.

Lokal wyposażony jest w instalacje:

- gazową na cele centralnego ogrzewanie i podgrzanie wody (umowę o dostawę gazu zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą)

-  energii elektrycznej  – (umowę o dostawę gazu zawiera najemca bezpośrednio z dostawcą)

- wodociągową i kanalizacyjną - opomiarowanie wodomierzami

Cena wywoławcza netto 50zł/m² ; wadium 3300 zł;   wartość postąpienia 3zł/m².

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Termin przetargu  31 marca 2015r. godz. 10:00 w siedzibie ZGL Sp. z o. o.

ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)     wpłacenie  wadium  (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 ),

2)     złożenie aktualnego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu przetargów  – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu  i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.