r., imieniny:
Aktualna strona > News
26 Styczeń 2016

Przetarg - Jatkowa 10

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGL.BOM/WW/p.50/15-16         

O G Ł O S Z E N I E

 

       Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza drugi publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na dowolną działalność z wyłączeniem działalności w zakresie usług udzielania pożyczek świadczonych poza systemem bankowym, na czas nieoznaczony lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku  JATKOWA  10 o pow. 86,03m².

Cena wywoławcza  netto 25zł/m²; wadium  4.300zł; wartość postąpienia 1zł/m².                       

Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%.

Lokal zlokalizowany jest na parterze z wejściem bezpośrednim przy pasażu handlowym w centrum miasta  i wyposażony w instalację :

  • wodociągową
  • kanalizacyjną
  • co z pieca gazowego usytuowanego w  lokalu
  • cw z podgrzewacza elektrycznego
  • sieci komputerowej i telefonicznej

Termin  przetargu 02 lutego 2016r. godz. 10:00  w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)       wpłacenie  wadium  co najmniej na dwa dni przed przetargiem na konto 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040,

2)       złożenie aktualnego oświadczenia – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu zwraca się niezwłocznie po przetargu  na wskazany rachunek uczestnika.

Wadium wygrywającego przetarg zalicza się na  kaucję zabezpieczającą  należności wynajmującego.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium.

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.