r., imieniny:
Aktualna strona > News
17 Listopad 2014

Przetarg na oddanie w najem dwóch lokali przy ul. Piłsudskiego 38

Zdjęcie Artykułu

Pierwszy publiczny ustny przetarg na oddanie w najem

 
 
 
 
 
 
 
Biała Podlaska dnia 10.11.2014r.
 
ZGL/LK/WW/p-3/14
 
 
OGŁOSZENIE
 
            Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłaszapierwszy publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch  lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 o powierzchni
 
lokal nr 1  pow. 13,29m²,cena wywoławcza netto 10zł/m², wadium 500 zł
lokal nr 2  pow. 63,42m²,cena wywoławcza netto 7zł/m²,  wadium 1400 zł
z przeznaczeniem na dowolną działalność.
 
Wartość postąpienia 1zł/m² .
 
Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 
 
Instalacje:
 
centralne ogrzewanie, zimna i ciepła woda, ścieki
 
Termin przetargu – 25 listopada 2014r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 10, I piętro)  
godz. 10:00 – lokal nr 1,
godz. 10:15 – lokal nr 2.
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.
 
Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.
 
Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium.
 
         W przetargu nie mogą brać udziału osoby, którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.
 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.