r., imieniny:
Aktualna strona > News
29 Sierpień 2014

Przetarg na sprzedaż nieruchomości Plac Rubina 11-14

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

Biała Podlaska 21.08.2014r.

 
OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU

  

                        Na podstawie art.28 ust 1-2, art. 37 ust 1 , art. 38, art. 40 ust 1 pkt. 1 i art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozdziału 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004.r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

ZARZĄD  ZAKŁADU  GOSPODARKI   LOKALOWEJ   SPÓŁKA   Z   OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   Z  SIEDZIBĄ   W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ

 OGŁASZA

 

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem usługowym położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Plac Rubina 11-14 wykazanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 października 2014r o godz. 10ºº .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2.300.000,-zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta tysięcy ).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 120.000,-zł  na oznaczoną nieruchomość najpóźniej w dniu 20 października 2014r. na konto Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej ul. Moniuszki 10 Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 .

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość stanowi  własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  przy ul  Żeromskiego 5, pokój nr 11.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy notarialnej wadium przechodzi na rzecz sprzedającego i przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Osoba, która wygra przetarg, jest zobowiązana wpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

Osobie,  która nie wygrała  przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.

            Zarząd Spółki ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. 

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.