r., imieniny:
Aktualna strona > News
20 Październik 2014

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Orzechowej 32

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU

Na podstawie art.28 ust 1-2, art. 37 ust 1 , art. 38, art. 40 ust 1 pkt. 1 i art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozdziału 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

 

 ZARZĄD  ZAKŁADU  GOSPODARKI   LOKALOWEJ   SPÓŁKA   Z   OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   Z  SIEDZIBĄ   W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ

 

OGŁASZA

 

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej  budynkiem mieszkalno-usługowym dwulokalowym położonej w Białej Podlaskiej przy  ul. Orzechowej 32 wykazanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2014r. o godz. 10ºº .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800.000 zł słownie: osiemset tysięcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 40 000,00 zł  na oznaczoną numerem działki nieruchomość najpóźniej w dniu 8 grudnia 2014r. na konto Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej  ul. Moniuszki 10 

Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 .

Istnieje  możliwość kupna poszczególnych lokali  i wówczas cena wywoławcza wynosi:

1/ 200 000 zł na lokal mieszkalny – wadium 10 000 zł

2/ 600 000 zł na lokal użytkowy – wadium 30 000 zł.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.

Nieruchomość stanowi  własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  przy ul. Żeromskiego 5, pokój nr 11.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy notarialnej wadium przechodzi na rzecz sprzedającego i przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.

Osoba, która wygra przetarg, jest zobowiązana wpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 

Osobie,  która nie wygrała  przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy  ul. Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.

 

 

Biała Podlaska 30.10.2014r.