r., imieniny:
Aktualna strona > News
20 Październik 2014

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Topolowej 9

Zdjęcie Artykułu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE   O  PRZETARGU
  
 Na podstawie art.28 ust 1-2, art. 37 ust 1 , art. 38, art. 40 ust 1 pkt. 1 i art. 67 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 2997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz rozdziału 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)
  
ZARZĄD  ZAKŁADU  GOSPODARKI   LOKALOWEJ   SPÓŁKA   Z   OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ   Z  SIEDZIBĄ   W  BIAŁEJ  PODLASKIEJ
 
 OGŁASZA
 
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Topolowej 9 wykazanej w załączniku do niniejszego ogłoszenia.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 listopada 2014r. o godz. 10ºº .
Cena wywoławcza nieruchomości 42.000 zł (słownie złotych : czterdzieści dwa tysiące).
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.500,00 zł  na oznaczoną numerem działki nieruchomość  najpóźniej w dniu 05 listopada 2014r.  na konto Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.  w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskiej ul Moniuszki 10 Nr konta : 89 8025 0007 0019 4392 2000 0040 .
 
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej  przed otwarciem przetargu.
Nieruchomość stanowi  własność Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej. Przetarg odbędzie się w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej  przy ul Żeromskiego 5, pokój nr 11.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości lokalowej, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy notarialnej wadium przechodzi na rzecz sprzedającego i przeprowadzony przetarg czyni niebyłym.
 
Osoba, która wygra przetarg, jest zobowiązana wpłacić cenę osiągniętą w przetargu nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. 
 
Osobie,  która nie wygrała  przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed  upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.