r., imieniny:
Aktualna strona > News
25 Czerwiec 2014

Zapytanie ofertowe - ul. Szarych Szeregów 22

Zdjęcie Artykułu

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 22 w Białej Podlaskiej polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic, wymianie okienek i drzwi w piwnicach, zadaszeniu wejść, remoncie elementów zewnętrznych budynku z kolorystyką elewacji.

 

 

Biała  Podlaska  18.06.2014r.

                  

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

 

Zarząd  Wspólnoty  Mieszkaniowej  Nieruchomości  przy  ul.  Szarych Szeregów 22 w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie robót budowlanych remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Szarych Szeregów 22 w Białej Podlaskiej polegającego na dociepleniu ścian zewnętrznych i piwnic, wymianie okienek i drzwi w piwnicach, zadaszeniu wejść, remoncie elementów zewnętrznych budynku  z kolorystyką elewacji.
            W celu obliczenia ceny oferty proszę o sporządzenie kosztorysu ofertowego wypełniając przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do oferty należy dołączyć stawki roboczogodziny z narzutami. Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT.

            Wymagany okres gwarancji – min. 5 lat.

            Umowa z wybranym oferentem zostanie podpisana po podjęciu uchwały przez właścicieli lokali Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 22.

            Wypełnione oferty proszę złożyć w terminie do 02.07.2014r. do godz. 1200 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat). Okres obowiązywania oferty-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

            Wszelkie  informacje  uzyskać   można  w  biurze  Zakładu  Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w  Białej  Podlaskiej  ul.  Żeromskiego  5, pok.  4  lub  pod  nr  tel. 83-343-39-71 P. Anna Stolc.

 

 

Więcej informacji o zapytaniu na stronie http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi?auction_id=142