r., imieniny:
Aktualna strona > News
28 Listopad 2014

Zapytanie ofertowe z dn. 25.11.2016

Zdjęcie Artykułu

usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz otoczenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

 
 
 
 
 
 
 
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
IDENTYFIKATOR SPRAWY: U/4/2014

 

Zakład Gospodarki lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi utrzymania czystości pomieszczeń oraz otoczenia budynku użyteczności publicznej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej

Zakres obowiązków obejmuje:

1)      codzienne sprzątanie części wspólnych budynku o łącznej powierzchni ok. 2147m2:

a)      holu, korytarzy, klatek schodowych, wind – 2 szt., poprzez zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp.,

b)      utrzymanie w czystości sanitariatów, z uzupełnianiem środków czystości,

c)      mycie okien i drzwi w częściach wspólnych budynku: w holach, korytarzach, klatkach schodowych, łazienkach oraz salach konferencyjnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi co najmniej jeden raz w miesiącu.

2)      codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych o pow. ok. 400m2, poprzez:

a)      zamiatanie, odkurzanie, zmywanie podłóg, ścieranie kurzu, podlewanie roślin itp.,

b)      wycieranie z kurzu powierzchni biurek, stolików i innych mebli znajdujących się w pomieszczeniach biurowych,

c)      mycie okien i drzwi w pomieszczeniach biurowych co najmniej jeden raz w miesiącu.

3)      utrzymanie terenów zielonych o łącznej powierzchni ok. 9096moraz utrzymanie dojść, dojazdów i parkingów o łącznej powierzchni sprzątanej ok. 5788mpoprzez:

a)      koszenie i grabienie trawników, pielęgnacja drzew i krzewów itp.

b)      sprzątanie, zamiatanie i zimowe utrzymanie (odśnieżanie, likwidacja śliskości itp.) dojść, dojazdów i parkingu,

c)      utrzymanie w czystości zabudowy śmietnikowej, zgłaszanie nieczystości stałych do wywozu.

Sprzątanie pomieszczeń w budynku winno odbywać się w godzinach nie zakłócających pracy instytucji mających siedzibę w obiekcie.

Wykonawca w imieniu swoim i pracowników zobowiązuje się do przestrzegania poufności informacji i dokumentów, znajdujących się w pomieszczeniach zleconych do sprzątania.

Zimowe utrzymanie otoczenia obiektu powinno zapewniać bezpieczne dojście i dojazd pojazdów na terenie obiektu.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić osobom wykonującym pracę na terenie obiektu identyfikatory z nazwą Wykonawcy oraz danymi personalnymi osoby.

Sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. Środki czystości stanowiące wyposażenie sanitariatów (papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, mydło itp.), Wykonawca będzie pobierał w miarę potrzeb od Zamawiającego.

Warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.

Ocena złożonych ofert będzie obejmowała cenę oraz doświadczenie wykonawcy.

Wykonawca w formularzu oferty (którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia) poda cenę brutto za całość zamówienia oraz oddzielnie cenę brutto za sprzątanie części wspólnych budynku (w zakresie określonym w rozdz. II pkt 2 ppkt 1)), cenę brutto za sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku (w zakresie określonym w rozdz. II pkt 2 ppkt 2)) i cenę brutto za utrzymanie czystości w otoczeniu budynku (w zakresie określonym w rozdz. II pkt 2 ppkt 3)) z naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkiem VAT oraz wartość bez podatku VAT – cyfrowo i słownie, a także wartość podatku VAT.

Przy obliczaniu ceny oferty należy ująć wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Cena całkowita i ceny za poszczególne elementy zamówienia podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji.

W celu weryfikacji doświadczenia, Wykonawcy winni wypełnić formularz „Wykaz usług” stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia, wpisując wykonane lub wykonywane przez wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat usługi stałego, codziennego sprzątania budynków lub ich części, usługi utrzymania terenów zielonych oraz utrzymania dojść, dojazdów i parkingów. Przy ocenie doświadczenia brane będą pod uwagę powierzchnia sprzątana oraz okres wykonywania usługi z preferencją usług w obiektach/terenach wielkopowierzchniowych.

            Termin realizacji zamówienia – 01.01.2015-31.12.2015.

            Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

            Ofertę należy złożyć na cały zakres zamówienia; Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

            Oferta powinna być podpisana, a jej poszczególne strony parafowane, przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

            Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do 04.12.2014r. do godz. 1000 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat).      

            Okres związania ofertą:-30 dni licząc od terminu składania ofert. W tym czasie Wykonawca nie może odwołać oferty ani zmienić jej treści bez zgody Zamawiającego.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

            Wszelkie informacje uzyskać można w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5, pok. 5, pod nr tel./faxu 83-343-62-46 lub drogą elektroniczną e-mail: zglbiala@wp.pl. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Arkadiusz Mateńko, Wiesław Kozakiewicz.

            Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r poz. 907 z późn. zm..) do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy (wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro)

 

Załączniki:

1. Wzór umowy

2. Formularz oferty;

3. Formularz „Wykaz usług”

 

Pełną informację  dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi