r., imieniny:
Aktualna strona > Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 38

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Niniejszy regulamin obowiązuje na terenie boiska treningowego o wymiarach 68m x 105m przy ul. Piłsudskiego 38 w Białej Podlaskiej
  2. Boisko o którym mowa w pkt.1 jest własnością Gminy Miejskiej Biała Podlaska
  3. Boisko przeznaczone jest do celów:
   1. treningowych i sportowo-rekreacyjnych,
   2. przeprowadzania imprez o innym charakterze, w zakresie ustalonym przez właściciela obiektu.
  4. Z obiektu można korzystać :
   1. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 22:00
   2. w soboty, niedziele oraz święta w godzinach od 9:00 do 20:00;
 2. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA
  1. Na zlecenie właściciela nad prawidłowym korzystaniem z urządzeń sportowych i płyty boiska czuwa administrator obiektu Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5, prowadzi on harmonogram korzystania z boiska, otwiera i zamyka obiekt oraz jest upoważniony do wydawania poleceń użytkownikom obiektu.
  2. Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji dnia i godziny wejścia telefonicznie pod nr 530 605 270 (administrator obiektu) oraz na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z obsługą obiektu. Obiekt jest ogólnodostępny. Pierwszeństwo do korzystania z obiektu mają osoby, które dokonały wcześniejszej rezerwacji.
  3. Właściciel boiska zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia:
   1. miejskich imprez sportowo-rekreacyjnych,
   2. rozgrywek międzyszkolnych,
   3. prac konserwacyjnych.
  4. Osoby prowadzące zajęcia, odpowiedzialne są za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.
  5. Za bezpieczeństwo użytkowników imprez organizowanych na obiekcie odpowiada organizator imprezy.
  6. Użytkownicy boiska zobowiązani są do dbałości o boisko oraz znajdujące się na terenie obiektu urządzenia. W przypadku dokonania zniszczeń na terenie boiska osoby odpowiedzialne zobowiązane są do pokrycia kosztów naprawy.
  7. Wszystkich korzystających z boiska obowiązuje strój sportowy oraz obuwie sportowe z płaską podeszwą lub obuwie przeznaczone do gry na syntetycznych nawierzchniach piłkarskich. Podczas zajęć sportowych nie dopuszcza się do gry w obuwiu wyposażonym w korki piłkarskie.
  8. Każdy użytkownik boiska powinien zachowywać się tak aby nie szkodził i nie zagrażał innym, w przeciwnym wypadku ponosi odpowiedzialność za swoje zachowanie.
  9. Zabrania się:
   1. wnoszenia pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących, opakowań szklanych, łatwo tłukących się;
   2. poruszania się na skuterach, motorowerach, rolkach,deskorolkach, wrotkach itp.;
   3. wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia,
   4. wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem zorganizowanej formy zajęć ze zwierzętami ustalonej z administratorem);
   5. zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z obiektu;
   6. stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo;
   7. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia.
  10. Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczyciela, instruktora, trenera bądź innej osoby dorosłej, która będzie ponosić odpowiedzialność za grupę.
  11. Każdorazowo po zakończeniu zajęć uczestnicy są zobowiązani do pozostawienia obiektu w ładzie i porządku.
  12. Po zakończeniu użytkowania, administrator boiska dokonuje oględzin obiektu i w przypadku wykrycia zniszczeń przygotowuje raport będący podstawą roszczeń finansowych wobec użytkownika.
 3. ODPŁATNOŚĆ ZA KORZYSTANIE
  1. Korzystanie z boiska piłkarskiego jest odpłatne.
  2. Zasady odpłatnego korzystania z boiska określa administrator zgodnie z cennikiem.
  3. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i jest do wglądu w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5, oraz na stronie internetowej www.rekreacja.zglbpl.pl
  4. Opłata za korzystanie z boiska pobierana jest przed rozpoczęciem zajęć przez osobę uprawnioną.
 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.
  2. Za rzeczy pozostawione na boisku administrator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Wszelkie usterki i zdarzenia niebezpieczne należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu administratorowi boiska.
  4. Przystąpienie do zajęć na boisku jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
  5. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu mogą zostać usunięte z terenu boiska.
  6. Uwagi dotyczące funkcjonowania boiska należy zgłaszać do administratora Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. Biała Podlaska ulica Żeromskiego 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30
  7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017


PREZES ZARZĄDU ZGL Sp. z o.o.

 

 

POBIERZ REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA ZE SZTUCZNA NAWIERZCHNIĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 38 [PDF, 114 KB]