r., imieniny:
Aktualna strona > Informacje ogólneProgram operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza

Informacje ogólne

 
I. W dniu 21.03.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

 
Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się w Lublinie pomiędzy:
Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego w osobach:
1. Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
2. Krzysztof Grabczuk – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
a
Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością którą reprezentuje:
Mieczysław Ruta –  Prezes Zarządu.
 

II. W dniu 25 czerwca 2013r zamontowano tablicę informacyjną Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 na działce róg ul. Jatkowej i Narutowicza.

 
III. Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie inwestycji Rewitalizacji terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 24392-2013 w dniu 26 czerwca 2013r, na stronie internetowej http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi oraz na tablicy informacyjnej w holu ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej.
 

Zakres zamówienia obejmuje:
 • PAKIET NR 1:

- Rozbiórka budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Brzeskiej 1 i Jatkowej 2 zlokalizowanego na działce o nr 2209/1 i budowa w jego miejsce budynku trzykondygnacyjnego o funkcji użytkowej,
- Rozbiórka budynku mieszkalno- usługowego przy ul. Jatkowej 4 zlokalizowanego na działce o nr 2209/1 i budowa w jego miejsce budynku trzykondygnacyjnego o funkcji użytkowej.   
 • PAKIET NR 2:

- Budowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jatkowej 10,
- Budowa budynku usługowo-mieszkalnego przy ul. Jatkowej 10A,
- Przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jatkowej 12.
 • PAKIET NR 3:

- Rozbiórka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 2214/2 przy ul. Narutowicza 30, a następnie budowa w jego miejsce budynku usługowego,
- Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych zlokalizowanych na działce nr 2212/3 przy ul. Narutowicza 32 i Narutowicza 32A, a następnie budowa budynku usługowego.
 • PAKIET NR 4:

- Rozbiórka budynku mieszkalnego na działce nr 2218 przy ul. Łaziennej 3, a następnie budowa budynku usługowego.
 

W dniu 03.09.2013r. Komisja Przetargowa rozstrzygnęła postępowanie o zamówienie publiczne, w którym wybrała najkorzystniejsze oferty Wykonawców robót budowlanych na poszczególne pakiety (części) zamówienia.
Planowane zakończenie  realizacji umów to 15 maja 2015r.  
 
IV. Podpisanie umów z Wykonawcami na „Wykonanie inwestycji Rewitalizacji terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” odbyło się w Białej Podlaskiej w siedzibie ZGL Spółka z o.o.

 • Umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie pakietu nr 1 została podpisana w dniu 18 września 2013r. pomiędzy: 
  Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej którą reprezentuje:
  Mieczysław Ruta – Prezes Zarządu
  a
  Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „BIALBUD” Sp. J. Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk
  ul. Kopernika 12, 21-500 Biała Podlaska którą reprezentują:
  Stanisław Lewczuk - Prezes Zarządu
  Czesław Niczyporuk – Wiceprezes Zarządu

 
Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2  października 2013r.
 
 • Umowy na wykonanie robót budowlanych w zakresie pakietu nr 2 oraz pakietu nr 4  zostały podpisane w dniu 18 września 2013r. pomiędzy: 
  Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej którą reprezentuje:
  Mieczysław Ruta – Prezes Zarządu
  a
  Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „TRADBUD” Spółka z o.o. ul. Okopowa 18F, 21-500 Biała Podlaska którą reprezentuje:
  Marian Kukawski – Prezes Zarządu


Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 września 2013r.
 
 • Umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie pakietu nr 3  została podpisana w dniu 19 września 2013r. pomiędzy: 
  Zakładem Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej którą reprezentuje:
  Mieczysław Ruta – Prezes Zarządu
  a
  Przedsiębiorstwem Produkcyjnym Handlowym i Usługowym „DOMBUD” Spółka z o.o. ul. Brzeska 174, 21-500 Biała Podlaska którą reprezentują:
  Jarosław Łepecki – Prezes Zarządu
  Antoni Kuszneruk – Członek Zarządu

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 26 września 2013r.
 
 
 
Podział na poszczególne części (pakiety) zamówienia.
 
V. Podpisanie aneksu nr 1.
     
     W dniu 20 lutego 2014r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego został podpisany  aneks do umowy o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” ustalający wartość całkowitą projektu na 11 150 695,33 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 853 991,54 zł.
 
      Koszt projektu
 • Całkowita wartość Projektu: 11 150 695,33 zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowane: 7 450 857,81 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 853 991,54 zł
 
VI. Podpisanie aneksu nr 2.
     
     W dniu 19 maja 2015r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego został podpisany  aneks do umowy o dofinansowanie Projektu: „Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej w obszarze ulic Brzeska, Jatkowa, Browarna, Narutowicza” ustalający wartość całkowitą projektu na 11 396 128,50 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 3 853 260,20 zł.
 
      Koszt projektu
 • Całkowita wartość Projektu: 11 396 128,50 zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowane: 7 449 780,33 zł
 • Kwota dofinansowania: 3 853 260,20 zł