r., imieniny:
Aktualna strona > Moniuszki lokalizacja i opis projektu   Program operacyjny

   Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013

   Oś priorytetowa

   Oś priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne


   Działanie

   Działanie 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich


   Tytuł projektu

   Rewitalizacja terenu części śródmieścia Białej Podlaskiej
   w obszarze ulicy Moniuszki 25-31A

Lokalizacja i opis projektu

Wnioskowana do dofinansowania Inwestycja obejmuje działania związane  z:
  • Rehabilitacją tkanki mieszkaniowej – modernizacja części wspólnych 3 wielorodzinnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych pod adresem Moniuszki 25, Moniuszki 27 i Moniuszki 29. Modernizacja obejmuje: elementy konstrukcji budynków, tj.: dach, elewacje zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową, klatki schodowe, korytarze, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej oraz infrastrukturę techniczną budynków mieszkalnych.
  • Budową i przebudową sieci infrastruktury technicznej (przebudowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego),
  • Budową i przebudową elementów układu komunikacyjnego (drogi wewnętrzne, place zabaw),
  • Budową elementów małej architektury oraz terenów zielonych.
  • Budową infrastruktury teleinformatycznej – hotspot oraz monitoring.

Wymieniony wyżej zakres rzeczowy Projektu jest najkorzystniejszym rozwiązaniem służącym mieszkańcom terenu rewitalizowanego, jak i wszystkim mieszkańcom miasta. Inwestycja odpowiada potrzebom zgłaszanym przez grupy społeczne wskazane w LPR. Ponadto planowany do realizacji Projekt jest również opcją najtańszą do realizacji spośród innych rozwiązań przyjętych do analizy DGC. Do porównania przyjęto wariant alternatywny polegający na rozbudowie istniejących budynków mieszkalnych. W wyniku analizy stwierdzono, że wariant I (wykonanie rozbudowy) jest droższym rozwiązaniem niż wariant II (wykonanie remontu budynków) w odniesieniu do efektów społeczno - gospodarczych. Koszt uzyskania jednostki rezultatu w wariancie I wynosi 2 382 zł. natomiast w wariancie II 2 215 zł. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym z słusznością przyjętego zakresu inwestycji była opinia konserwatora zabytków.

Zakres planowanej do realizacji inwestycji został określony w taki sposób aby poza funkcją mieszkaniową możliwe było wprowadzenie nowych funkcji gospodarczych. W tym celu zaplanowano na parterach budynków Moniuszki 25 i Moniuszki 29 utworzenie lokali użytkowych