r., imieniny:
Aktualna strona > News
4 Grudzień 2014

Drugi publiczny przetarg na oddanie w najem - ul. Piłsudskiego 38

Zdjęcie Artykułu

Drugi publiczny ustny przetarg na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 w Białej Podlaskiej - ZGL/LK/WW/p-3/14

 

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 28.11.2014r.

 

ZGL/LK/WW/p-3/14

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony dwóch  lokali użytkowych w budynku przy ul. Piłsudskiego 38 o powierzchni

lokal nr 1  pow. 13,29m²,cena wywoławcza netto 8zł/m², wadium 350 zł

lokal nr 2  pow. 63,42m²,cena wywoławcza 5zł/m²,  wadium 800 zł

z przeznaczeniem na dowolną działalność.

Wartość postąpienia 1zł/m² .

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Instalacje:

centralne ogrzewanie , zimna i ciepła woda  , ścieki

Termin przetargu – 09 grudnia 2014r. w siedzibie ZGL Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 10, I piętro)  

godz. 11:30 – lokal nr 1 ,

godz. 11:45 – lokal nr 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

         W przetargu nie mogą brać udziału osoby, którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.