r., imieniny:
Aktualna strona > News
4 Grudzień 2014

Drugi publiczny przetarg na oddanie w najem - ul. Prostej 17

Zdjęcie Artykułu

Drugi publiczny ustny przetarg na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 17 w Białej Podlaskiej - ZGL/LK/WW/p-7/14

 

 

 

 

Biała Podlaska dnia 28.11.2014r.

 

ZGL/LK/WW/p-7/14

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5 ogłasza drugi publiczny ustny przetarg  na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego w budynku przy ul. Prostej 17 o powierzchni 47,73m².

Cena wywoławcza  netto 16zł/m², wadium 1600zł, wartość postąpienia 1zł/m²,

z przeznaczeniem na dowolną działalność.

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek od towarów i usług VAT 23%.Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych. 

Instalacje:

centralne ogrzewanie (elektryczne),   woda+ ścieki wg wskazań licznika lokalowego

Termin przetargu – 09 grudnia 2014r. godz. 11:15 w siedzibie ZGL Sp. z o. o.

ul. Żeromskiego 5 (pokój nr 10 I piętro) .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5 wadium najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9:30.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem, upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

         W przetargu nie mogą brać udziału osoby, którym ZGL wypowiedział umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5, oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem  http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi

 

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela się w siedzibie ZGL Sp. z o.o. przy ul Żeromskiego 5,  lub telefonicznie tel. nr 83 343 62 46.