r., imieniny:
Aktualna strona > News
29 Lipiec 2014

Informacja o przetargu - Łomaska 26

Zdjęcie Artykułu

o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Łomaskiej 26

 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA
 
 
Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej ul Żeromskiego 5 informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Łomaskiej 26 opisanej w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.
 
Stan prawny nieruchomości, o której mowa wyżej uregulowany jest w księdze wieczystej KW Nr LU1B/00106795/3, w której działy III i IV nie zawierają wpisów i obciążeń.
 
 
Wykaz nieruchomości o której mowa wyżej podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki przy ul. Żeromskiego 5 przez okres 21 dni.
 
Informację o wywieszeniu wykazu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki zamieszcza się w „Słowie Podlasia” a także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.zglbialapodlaska.pl
 
Po upływie 21 dni od daty publikacji niniejszej informacji zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony.
 
 
Biała Podlaska 24.07.2014r.
 
 
Załączniki: