r., imieniny:
Aktualna strona > News
30 Listopad 2016

Informacja o przetargu "Pisemny przetarg sprzedaży wierzytelności"

Zdjęcie Artykułu

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Żeromskiego 5 ,wpisanej w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000290902, NIP 537-247-37-89, Regon 060290132, Kapitał zakładowy 65.525.000,00zł w całości zapłacony ogłasza pisemny przetarg ofertowy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U.Nr 16, poz 93 z późn. zm.)

  

Przedmiotem przetargu są wierzytelności przysługujące  ZGL Spółce z o.o. w Białej Podlaskiej wobec najemców lokali użytkowych zobowiązanych na podstawie orzeczeń sądowych zaopatrzonych w klauzulę wykonalności do zapłaty należności z tytułu opłat za najem wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (załącznik nr 1 do ogłoszenia) na łączną kwotę 545.835,59zł, w tym:

  1. - należność główna - 226.710,61zł
  2. - odsetki (wg stanu na 30.09.2016r.) - 289.973,43zł
  3. - koszty sądowe -   29.151,54zł

 

Warunki uczestnictwa w przetargu określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Oferty spełniające warunki opisane w Regulaminie należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska,

ul. Żeromskiego 5 z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż wierzytelności” w terminie do dnia 16 grudnia 2016r.

Wszelkich informacji w sprawie udzieli Grażyna Śledź – Kierownik Biuro Obsługi Mieszkańców i Obrotu Nieruchomościami ZGL Spółka z o.o. w Białej Podlaskiej (tel. 83 343 62 46).

ZGL Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na sprzedaż wierzytelności bez podania przyczyn, bez wyboru oferty.

 

Prezes Zarządu Spółki
Bernadeta Anna Puczka