r., imieniny:
Aktualna strona > News
10 Maj 2018

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO SPECJALISTY DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI

Zdjęcie Artykułu

 

1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 

2. Określenie stanowiska:

Specjalista do spraw księgowości Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej

Wymiar czasu pracy: 1 pełny etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

3. Miejsce wykonywania pracy:

Zakład Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 

4. Wymagania niezbędne:

 

Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe.

Posiada co najmniej 5-letnią praktykę w księgowości.

 

5. Wymagania dodatkowe:

 

Posiada co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Głównego Księgowego, Zastępcy Głównego Księgowego lub na stanowisku podobnym,

Posiada znajomość uwarunkowań sektora w którym działa Spółka, w tym znajomość regulacji  prawnych,

Posiada znajomość funkcjonowania spółek handlowych z uwzględnieniem zasad rachunkowości

Posiada doświadczenie w branży związanej z inwestycjami i remontami, lokalami,

Posiada uprawnienia biegłego rewidenta,

Posiada dobrą znajomość standardowych aplikacji Windows, między innymi: Word, Excel oraz programów księgowych.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

1. stanowisko pracy usytuowane na piętrze budynku Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5,

2. praca w wymiarze 1 etatu,stanowisko wyposażone jest w zestaw komputerowy,

 

7. Wymagane dokumenty.

1. list motywacyjny,

2. życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,

3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów), oraz kopie dokumentów o ukończonych kursach, szkoleniach podnoszących kwalifikację oraz kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu na określonym stanowisku, w przypadku trwania zatrudnienia,

4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

5. kserokopie świadectw pracy,

6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwu,

7. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10. w przypadku kandydata z orzeczoną niepełnosprawnością - kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,

11. opinie, referencje,

12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późń. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202).

13. Dokumenty aplikacyjne takie jak list motywacyjny, cv winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) i własnoręcznym podpisem.

 

8. Miejsce i termin składania dokumentów.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej przy ulicy Żeromskiego 5 lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko księgowego” umieszczonym na kopercie.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 24.05.2018r. (decyduje data wpływu do ZGL w Białej Podlaskiej). Dokumenty, które zostaną złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

Postępowanie składać się będzie z:

1. Selekcji wstępnej, czyli weryfikacji ofert pod względem formalnym oraz wstępnej oceny merytorycznej. Po dokonaniu analizy formalnej dokumentów aplikacyjnych kandydaci zakwalifikowani do następnego etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu. Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą informowane.

2. Selekcji końcowej składającej się z:

rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zarząd Zakładu Gospodarki Lokalowej Sp. z o.o. w Białej Podlaskiej