r., imieniny:
Aktualna strona > News
23 Luty 2015

Pierwszy publiczny przetarg na oddanie w najem garażu murowanego- Kolejowa 32 – Sikorskiego 3a

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

Biała Podlaska  dnia 23.02.2015r.

 

 

ZGL.BOM/WW/p.2/15                                      

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o. 21-500 Biała Podlaska ul. Żeromskiego 5  ogłasza  pierwszy publiczny przetarg ustny na oddanie w najem na czas nieoznaczony garażu murowanego zlokalizowanego na nieruchomości Kolejowa 32 – Sikorskiego 3a

o pow. 17,84m².  

Cena wywoławcza netto 6zł/m², wadium  1000 złotych, wartość postąpienia 1 zł/m².

Do ceny uzyskanej na przetargu doliczony zostanie podatek  VAT 23%. 

Termin przetargu  03.03.2015r. - godz. 10:00  

siedziba ZGL  Sp. z o. o. ul. Żeromskiego 5 (sala konferencyjna na parterze)

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

1)     wpłacenie  wadium  (najpóźniej w dniu przetargu  do godz. 9:30 w punkcie kasowym BS przy ul. Żeromskiego 5),

2)     złożenie aktualnego oświadczenia – załącznik nr 1 – o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu; regulaminem przetargu i proponowanym wzorem umowy najmu lokalu; o rodzaju planowanej działalności i nie figurowaniu w rejestrach dłużników biur informacji gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, który wpłacił wadium, zobowiązana jest okazać dowód tożsamości oraz stosowne pełnomocnictwo upoważniające ją do podejmowania czynności prawnych w imieniu osoby reprezentowanej.

Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy w ciągu 7 dni od zamknięcia przetargu pod rygorem odstąpienia od zawarcia umowy, utraty wadium

W przetargu nie mogą brać udziału osoby, z którymi Spółka rozwiązała, z ich winy z przyczyn ich dotyczących, umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia.