r., imieniny:
Aktualna strona > News
24 Wrzesień 2013

Zapraszamy do składania ofert

Zdjęcie Artykułu

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

RADA NADZORCZA Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z o. o.  zaprasza do składania ofert na:  Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Pisemne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2013r.” w terminie do 15 października 2013 r. na adres:  Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

Szczegóły zapytania