r., imieniny:
Aktualna strona > News
25 Wrzesień 2017

Zaproszenie do składania ofert na: Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.

Zdjęcie Artykułu

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

 

 

 

 
 
RADA NADZORCZA
Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5
zaprasza do składania ofert na:
 
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018.
oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

  1. Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 07 maja 2018 r.

  2. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 i rok obrotowy 2018 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

  3. Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłaćw zamkniętych kopertach opatrzonychnapisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. i 2018” w terminie do 16 października 2017 r. na adres: Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.

21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5

 

2. Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie.

  2. Listę referencyjną.

  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.

  5. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.

  6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

 

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do 31 października 2017 r.

 

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 13 października 2017 r.

 

Kontakt: Kierownik zespołu księgowości: Pani Barbara Kosińska

tel. (83) 343-62-46, e-mail: zglbiala@wp.pl

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.