r., imieniny:
Aktualna strona > News
8 Wrzesień 2016

Zaproszenie do składania ofert z dn. 8.09.2016

Zdjęcie Artykułu

RADA NADZORCZA Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5 zaprasza do składania ofert na:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Warunki badania sprawozdania finansowego:
  1. Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 05 maja  2017 r. 
  2. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  3. Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.
 
Pisemne oferty należy przesłaćw zamkniętych kopertach opatrzonychnapisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.” w terminie do  14 października 2016 r. na adres:  Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.  21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5
 
2. Oferta powinna zawierać:
  1. Informację o oferencie.
  2. Listę referencyjną.
  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  5. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
  6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.
 
3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi   do 31 października 2016 r. 
 
4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 13 października 2016 r. 
 
Kontakt: Kierownik zespołu księgowości:   Pani Barbara Kosińska  
tel. (83) 343-62-46, e-mail: zglbiala@wp.pl
 
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.