r., imieniny:
Aktualna strona > News
11 Luty 2014

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu klatek schodowych

Zdjęcie Artykułu

w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Sidorskiej 23 w Białej Podlaskiej

  

 

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty

 

      Zarząd   Wspólnoty    Mieszkaniowej   Nieruchomości   przy ul. Sidorskiej 23 w Białej Podlaskiej, adres do korespondencji: ul. Żeromskiego 5 zwraca się z prośbą o podanie ceny wykonania remontu klatek schodowych zgodnie załączonym przedmiarem robót w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sidorskiej 23 w Białej Podlaskiej.

        W celu obliczenia ceny oferty proszę o sporządzenie kosztorysu ofertowego, wypełniając przedmiary robót, stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia, zachowując kolejność, rodzaj i ilość zamieszczonych w nim robót. Wartość robót oblicza się jako sumę iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych (bez podatku VAT). Do obliczonej wartości kosztorysowej należy dodać obowiązujący podatek VAT.

        Wymagany okres gwarancji: - min. 3 lata                     

        Wymagany termin wykonania do 30.06.2014r.

        Wypełnione oferty należy składać w terminie do 20.02.2014r. do godz. 1200 w biurze Zakładu Gospodarki Lokalowej w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 5 pok.10 (sekretariat). Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na wykonanie zamówienia.

       Wszelkie  informacje  uzyskać   można  w  biurze  Zakładu  Gospodarki Lokalowej  w  Białej  Podlaskiej  ul.  Żeromskiego  5, pok.  4  lub  pod  nr tel. 343-39-71 u p. oraz dostępne na stronie internetowej Spółki pod  adresem http://www.zglbialapodlaska.pl/przetargi?auction_id=136