r., imieniny:
Aktualna strona > News
18 Wrzesień 2015

Zapytanie ofertowe - Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

Zdjęcie Artykułu

 

 

 

 

Biała Podlaska, dnia 16.09.2015 r.

 

 
 
RADA NADZORCZA
Zakładu Gospodarki Lokalowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Białej Podlaskiej, ul. Żeromskiego 5

 

zaprasza do składania ofert na:

 

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem, o tym czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

 

1. Warunki badania sprawozdania finansowego:

  1. Oczekiwany termin złożenia opinii wraz z raportem do 29 kwietnia 2016 r.
  2. Biegły rewident zobowiązany będzie w razie potrzeby, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, do obecności na Zwyczajnym  Zgromadzeniu Wspólników rozpatrującym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportu z badania. Koszty uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
  3. Pełna płatność za przeprowadzenie badania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą Opinii i Raportu z badania.

 

Pisemne oferty należy przesłaćw zamkniętych kopertach opatrzonych napisem „Oferta – badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.” w terminie do 15 października 2015 r. na adres:  Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o. 21-500 Biała Podlaska, ul. Żeromskiego 5.

 

2. Oferta powinna zawierać:

  1. Informację o oferencie.
  2. Listę referencyjną.
  3. Kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniu Rady Nadzorczej na warunkach określonych w ogłoszeniu.
  5. Cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania.
  6. Wskazanie wstępnego harmonogramu i terminów badania sprawozdania finansowego oraz projektu umowy uwzględniającej warunki zawarte w ogłoszeniu oraz ofercie.

 

3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do 31 października 2015 r.

 

4. Informacje niezbędne do sporządzenia oferty można uzyskać w terminie do 14 października 2015 r.

 

Kontakt: Kierownik zespołu księgowości:   Pani Barbara Kosińska  

tel. (83) 343-62-46, e-mail: zglbiala@wp.pl

 

Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienie od wyboru bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

 

Należność uregulujemy po wykonaniu usługi i wystawieniu Faktury VAT.