r., imieniny:
Aktualna strona > News
17 Grudzień 2012

Zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych

Zdjęcie Artykułu

Zakres usługi obejmuje w szczególności:

 1. uczestnictwo w przejęciu dokumentacji przekazywanej Wspólnocie przez dotychczasowego administratora,
 2. prowadzenie wykazu lokali,
 3. zapewnienie dostaw mediów,
 4. przygotowanie dokumentów umożliwiających ubezpieczenie budynku,
 5. przygotowanie propozycji planu gospodarczego,
 6. przygotowanie, organizacja i obsługa zebrań Wspólnoty,
 7. nadzór nad należytym utrzymaniem stanu sanitarno-porządkowego budynku i jego otoczenia,
 8. wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dotyczących lokalu,
 9. obsługa dodatków mieszkaniowych,
 10. prowadzenie książki obiektu budowlanego,
 11. wykonywanie obowiązkowych przeglądów,
 12. prowadzenie dokumentacji budynków wymaganej przez przepisy Prawa Budowlanego itp.
 13. prowadzenie ewidencji księgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, zgodnie z Ustawą o własności lokali,
 14. prowadzenie rachunku bankowego i ewidencja obrotu środków finansowych,
 15. rozliczanie okresowych zaliczek na świadczenia,
 16. prowadzenie rozliczeń publiczno-prawnych z Urzędem Skarbowym i ZUS w zakresie rozliczenia podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 17. analiza kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej,
 18. windykacja należności,
 19. sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych,
 20. sporządzanie sprawozdawczości statystycznej,
 21. przechowywanie dokumentów Wspólnoty Mieszkaniowej.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólną


 1. Czynności związane z uzyskaniem numeru REGON i NIP.
 2. Założenie rachunku bankowego Wspólnoty.
 3. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
 4. Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.
 5. Nadzór nad uiszczaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych.
 6. Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz ich dokumentacją techniczną i prawną.
 7. Opracowanie planów zarządzania nieruchomością.
 8. Negocjowanie najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną.
 9. Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych.
 10. Analizowanie, doradzanie i według potrzeb, opracowywanie działania wobec dostawców usług do nieruchomości.
 11. Minimalizowanie kosztów związanych z utrzymaniem zarządzanych nieruchomości. 
 12. Analizowanie składanych ofert dotyczących umów o dostawy, roboty i usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 13. Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.
 14. Przygotowywanie projektów uchwał niezbędnych do realizacji planu gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 15. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z ekspoatacją zarządzanego zasobu.
 16. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego.
 17. Archiwizowanie dokumentów zarządzanej nieruchomości.